Όροι Χρήσης On Pack Διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ON PACK ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  FOLIE CROISSANTS

 

  1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ», με έδρα στην Αθήνα, Ιερά Οδός αριθ. 88,  (εφεξής Διοργανωτής) στο πλαίσιο προβολής των προϊόντων της Folie Croissant, προκηρύσσει on pack διαγωνισμό  διενεργεί (εφεξής ο «Διαγωνισμός») ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω αυτοκόλλητων κουπονιών πάνω στις πολυσυσκευασίες 3τεμαχίων του κρουασάν folie με γεύση πραλίνα. Η εταιρία με την επωνυμία  «EFRATA Communications» με έδρα το Νέο Ψυχικό, Μπακοπούλου 3, έχει αναλάβει την οργάνωση και το δημιουργικό κομμάτι του Διαγωνισμού για λογαριασμό του Διοργανωτή ((εφεξής η «efrata»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας.

 

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Για την έγκαιρη συμμετοχή στο διαγωνισμό ένας χρήστης κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, μπορεί να παραλάβει το δώρο μόνο με την επίδειξη της συγκεκριμένης έγγραφης συγκατάθεσης. Ο Διοργανωτής δικαιούται να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στην παρούσα προωθητική ενέργεια ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

 

3.  Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,

β. οι εργαζόμενοι της Efrata,

γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) (β), (γ), (δ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και σε περίπτωση που είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

 

4.   Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 8η Σεπτεμβρίου 2014 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), μέχρι και την 31η  Οκτωβρίου 2014 (και ώρα Ελλάδας 23:59) (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού.

 

  1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Στο εξωτερικό τμήμα κάθε συσκευασίας των 80 gr της πολυσυσκευασίας 3 τεμαχίων του προϊόντος « Folie Hazelnut», θα υπάρχει ένα τυπωμένο αυτοκόλλητο, τον οποίο θα μπορεί ο συμμετέχων να ανοίγει και αυτόματα να βλέπει αν κέρδισε κάποιο από τα δώρα του διαγωνισμού ή θα χρειαστεί να προσπαθήσει και πάλι. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Όποιος καταναλωτής επιθυμεί να προμηθευτεί άπαξ μία δωρεάν συσκευασία του Folie Croissant, καλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο 2103487400
  2. Δώρα.: Από το Διαγωνισμό θα αναδειχτούν εκατό (156) νικητές, από τους οποίους (3) νικητές θα κερδίσουν Tablets Samsung Tab 3  7.0 8 GB T110 WHITE EU, (3) νικητές θα κερδίσουν Skateboards Enuff χρώματος λευκού, και (150) τυχεροί θα κερδίσουν σακίδια πλάτης, χρώματος μπεζ /(εφεξής τα «Δώρα»). Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Ο Διοργανωτής δικαιούται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τα δώρα με δώρα ίσης αξίας.

 

 

  1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές των Δώρων θα αναδειχθούν βάσει των τυχερών κουπονιών που θα βρουν και θα ανοίξουν στις συσκευασίες του προϊόντος. Θα τους ζητηθεί να προσκομίσουν το σχετικό τυχερό κουπόνι για την επιβεβαίωση και την εγκυρότητα της ανάδειξής τους.

 

  1. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Οι νικητές θα επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο 2103487400, σχετικά με την παραλαβή ή παράδοση των Δώρων, τα οποία θα λαμβάνουν είτε από τα γραφεία του Διοργανωτή, εφόσον είναι κάτοικοι Αθηνών, είτε μέσω courier με δαπάνες του Διοργανωτή εφόσον είναι κάτοικοι εκτός Αθηνών. Σε περίπτωση που οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή ή δεν έχουν παραλάβει το Δώρο τους το αργότερο μέχρι την 31/12/2014, τότε  χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους σε αυτά και ο Διοργανωτής δικαιούται να τα διαθέσει ελεύθερα κατά την κρίση του

 

  1. Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή αρνηθεί να προσκομίσει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του και η ταυτοπροσωπία με το συμμετέχοντα, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

 

  1. Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα.

 

 

Προσωπικά Δεδομένα. Η αποδοχή των όρων του παρόντος καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς το Διοργανωτή προκειμένου ο τελευταίος να προβαίνει κατά την εύλογη αυτού κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος και της φωτογραφίας τους. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στο Διοργανωτή ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς του. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους παρέχουν στο Διοργανωτή τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα,  για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς τη συγκατάθεσή τους προς το Διοργανωτή όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.

 

Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Πειραιά, κα. Μαρία Βλαχάκου -Ιωαννίδου, στα γραφεία της στον Πειραιά, οδός Φίλωνος, αριθμ. 35. και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο www.evga.net/onpack_folie_terms . Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους, να αναβάλει, ακυρώσει ή ανακαλέσει το Διαγωνισμό. με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω του Διαδικτυακού Τόπου «www.evga.net/onpack_folie_terms». Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο. Ως σπουδαίος λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του διαγωνισμού.

 

  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.